only the best materials used to make perfect fake rolex. only the best materials used to make perfect imitation silk love cow home clothes.
Ochrana osobních údajů Update cookies preferences

Ochrana osobních údajů

Naše kontaktní informace

Insta Euro s.r.o.
Rostislavova 554
Ivanovice na Hané
683 23

Oprávněná osoba: Igor Filip, jednatel
TEL.:+420 603 815 032

Zdroje a kategorie zpracovávaných údajů

Zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytly, nebo které jsme získali na základě plnění Vaší objednávky, nebo z kontaktního formuláře webových stránek. Dále zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy.

Důvod a účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění smlouvy, nebo Vaší objednávky. Z důvodu zodpovězení dotazu z kontaktního formuláře webových stránek. Zpracováváme osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění našich povinností daných zákonem. Především archivace dokumentů a vedení a archivace účetnictví. Vaše údaje zpracováváme také pro případné reklamační řízení.

Právní titul plnění smlouvy:

Z tohoto právního titulu zpracováváme osobní údaje nutné k plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, nebo je předpoklad, že bude uzavřena. Údaje pro odpověď z kontaktního formuláře, nebo na nezávaznou poptávku.

Právní titul plnění zákonné povinnosti:

Z tohoto právního titulu zpracováváme osobní údaje, které obsahují dokumenty, které máme dle zákona povinnost archivovat.

Právní titul oprávněný zájem:

Z tohoto právního titulu zpracovávám osobní údaje, které slouží k vyřízení reklamace, kontaktování vás s nabídkou další spolupráce, nebo nabídkou souvisejících či doplňujících služeb.

Jak dlouho jsou osobní údaje uchovávány

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

Po skončení smluvního vztahu zpracováváme vaše osobní údaje z titulu oprávněného zájmu nejdéle po dobu 3 let.

V případě povinnosti ze zákona archivace dokumentů, které obsahují vaše osobní údaje, budou tyto údaje archivovány nejdéle po dobu stanovenou zákonem pro archivaci těchto dokumentů.

Údaje z kontaktního formuláře zpracováváme po dobu 1 týdne

Předávání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje nejsou bez Vašeho souhlasu předávány třetím stranám, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí, nebo mezinárodních organizací.

Zabezpečení osobních údajů

Dbáme na bezpečnost Vašich osobních údajů a přijali jsme vhodná opatření, abychom zajistili dostatečnou ochranu vašich dat s ohledem na závažnost jejich zpracování.

Vaše práva

Právo na informace a přístup ke svým osobním údajům

Máte právo na informace zda zpracováváme Vaše osobní údaje, proč, jakým způsobem a jaké osobní údaje o vás zpracováváme. O innformace o zpracování Vašich osobních údajů získáte kontaktováním nás na email: i.filip@instaeuro.cz. Tyto informace Vám poskytneme nejpozději do 30 dnů od zaslání Vaší žádosti. Z důvodu bezpečnosti osobních údajů máme právo si vyžádat doplňující informace k ověření zda jste oprávněná osoba, které tyto informace náleží.

Právo na opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování

Pokud Vaše údaje, které o Vás evidujeme nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. Proto si prosím zkontrolujte Vaše údaje na smlouvách, účetních dokladech, objednávkách a pokud zjistíte nesrovnalosti, Nebo Vámi dříve poskytnuté údaje nejsou již aktuální, kontaktujte nás. V co nejkratším termínu Vaše osobní údaje opravíme.

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, nejsou přesné, nebo je nepotřebujeme pro jejich účely zpracování. V případě, že vznesete námitku ke zpracování Vašich osobních údajů, budou, po dobu než dojde k prověření oprávněnosti námitky, Vaše osobní údaje zpracovávány omezeně.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

U nás neprobíhá žádné automatizované rozhodování.

Právo na výmaz osobních údajů (být zapomenut)

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud jsou již nepotřebné, nebo odvoláte souhlas, pokud jste ho ke zpracování udělili, nebo vznesete námitky k jejich zpracování. Právo na výmaz se nevztahuje na osobní údaje nutné k plnění smlouvy, nebo které je nutné uchovávat ze zákonných důvodů.

Právo na stížnost

Pokud se domníváte, že bylo porušeno právo na ochranu Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tyto informace o ochraně osobních údajů jsme oprávněni v případě potřeby aktualizovat. Poslední revize a aktualizace proběhla 17.12.2018.

©2016, Insta Euro s.r.o., výroba dřevěných oken
Webdesign: IR-webdesign.com tvorba webshopů a webových stránek | Odkazy